Capitaurums allmänna villkor

1. Information om handlaren

1.1 Handlare av ädelmetaller och metaller är Capitaurum AB, org.nr. 559245-2972 (i det följande benämnt Capitaurum), som marknadsför sig bl.a. via hemsidan www.capitaurum.se.

1.2 Capitaurums verksamhet har tillstånd för handel med ädelmetaller från Polismyndigheten.

2. Definitioner

Capitaurum” avser Capitaurum AB, org.nr. 559245-2972.

“Hemsidan” avser www.capitaurum.se och tillhörande sidor.

“Produkt” avser den eller de ädelmetallprodukter som kunden köper via hemsidan www.capitaurum.se, mejl eller telefon.

“Föremål” avser det eller de ädelmetallföremål som kunden skickar till Capitaurum genom användning av Guldpåse, annan leveransmetod eller överlämnar vid försäljning på överenskommen plats med Capitaurum.

“Guldkuvert” avser den försändelse Kunden beställer av Capitaurum på telefon, mejl eller via Hemsidan.

“Guldpåse” avser den svarspostförsändelse, inklusive säkerhetspåse som Kunden erhåller i Guldkuvert och som Kunden använder för att skicka Föremål till Capitaurum.

“Guldavtal” avser det avtalsformulär som Kunden erhåller i Guldkuvert eller erhåller vid försäljning på överenskommen plats med Capitaurum.

”Kunden” avser den juridiska person (näringsidkare) eller den fysiska person (konsument) som säljer Föremål till Capitaurum eller köper Produkt från Capitaurum.

“Villkor” avser dessa allmänna villkor.

3. Varupris

3.1 Vid köp av Produkt

Priset bestäms vid beställningstillfället då Kunden bekräftar köpet. När order lagts sänder vi en orderbekräftelse på e-post med pris och instruktioner för betalning. Ordrar på ädelmetall av investeringskaraktär är bindande medan normal ångerrätt föreligger för ordrar på andra varor än ädelmetall av investeringskaraktär. De ädelmetallprodukter som Capitaurum saluför på Hemsidan ska betraktas som ädelmetall av investeringskaraktär. En order där villkoren i denna text godkänns måste läggas före dess att Kunden överför medel till Capitaurum.

3.2 Vid försäljning av Föremål
Priset bestäms när vi har utfört värdering av Föremål och varit i kontakt med Kunden för godkännande av priset.

4. Betalningsalternativ

Vi rekommenderar betalning till vårt bankkonto eller bankgiro för alla ordrar.

Betalningen ska initieras inom 45 minuter från beställningstillfället.

Initierad betalning skall bekräftas till info@capitaurum.se inom 60 minuter från order.

Betalning till bankkonto eller bankgiro i SEK (Svenska kronor) skall vara oss tillhanda inom tre bankdagar från orderläggningen. Vid internationella bankkontoöverföringar (wire transfers) skall betalning vara oss tillhanda inom fem bankdagar.

Om betalning ej initierats inom 45 minuter från beställningstillfället, ej bekräftats på mejl inom 60 minuter eller ej kommit oss tillhanda inom tre bankdagar från beställningstillfället förbehåller vi oss rätten att annullera ordern och debitera en expeditionsavgift på 300 kr, eventuell marknadsutveckling till nackdel för Capitaurum samt eventuella andra omkostnader. Om fakturan för annullerad beställning förfaller utan betalning förbehåller vi oss rätten att driva ärendet vidare till inkasso och debitera en inkassoavgift på 200 kr.

5. Att sälja Föremål till Capitaurum

Capitaurum köper de flesta typer av ädelmetall och metaller inklusive, men ej begränsat till tackor och mynt. Capitaurum innehar polistillstånd med dnr Dnr: A499.209/2022 för handel med begagnade ädelmetaller.

Capitaurum förbehåller sig rätten att fastställa kundens identitet genom inhämtande av information från offentliga register. Om Capitaurum finner det skäligt har Capitaurum rätt att kontakta kunden för kompletterande uppgifter för kundkännedom och för att kunna fastställa kundens identitet. Capitaurum använder endast uppgifterna internt för kundkännedom samt vid upprättandet av inköpsnota, samt för att uppfylla eventuella lagkrav. I övrigt behandlar Capitaurum personuppgifterna med full konfidentialitet.

Capitaurum förbehåller sig rätten att kontrollera, verifiera och probera insänd ädelmetalls renhet, äkthet och kvalitet. Vid probering används olika testmetoder. Capitaurum ansvarar inte för eventuella skador eller försämringar som uppstår vid kontroll, verifikation eller probering av ädelmetallerna. Capitaurum förbehåller rätten att montera isär eller på annat sätt dela föremål för att kunna probera ädelmetallhalten.

Capitaurum åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till Capitaurum genom användning av Guldpåsen. Åtagandet begränsar sig till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos Capitaurum och som f.n. uppgår till 10 000 kronor per Guldpåse (Överstiger värdet 10 000 kronor kan man bli utan ersättning). Om kunden meddelat att de vill försäkra upp till 25 000 kronor och har fått en bekräftelse av Capitaurum gäller åtagandet upp till 25 000 kronor (Överstiger värdet 25 000 kronor kan man bli utan ersättning). Åtagandet gäller endast Föremål till den del Föremål utgör rent guld. Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till Capitaurum som i sin tur anmäler det till Postens reklamationsavdelning, samt uppvisa inlämningskvitto i original för erhållande av ersättning. Alla reklamationsärenden hanteras av Capitaurum.

Genom att markera ”Jag godkänner Capitaurums allmänna villkor och integritetspolicy.” bekräftar Kunden att denna tagit del av Capitaurums Villkor. Capitaurum tillämpar bestämmelserna i Lag (1999:271) om handel med begagnade varor för inköp av ädelmetall.

Meddelande som Capitaurum sänder med brev till kunden skall anses ha nått kunden inom fem bankdagar efter avsändandet. Meddelande som Capitaurum sänder med e-post till kunden skall anses nått kunden inom tre bankdagar efter avsändandet.

5.1 Avtal om köp

Capitaurum och Kunden ingår avtal genom att Kunden fyller i och undertecknar Guldavtalet. Genom att ingå avtal ger Kunden Capitaurum rätt att utföra kontroll och värdering av Föremål.
Genom att underteckna avtalet intygar Kunden på heder och samvete att Kunden är den rättmätige ägaren av Föremål, att uppgifterna är korrekta och att kontonummer för utbetalning tillhör Kunden.

Capitaurum betalar det pris som Capitaurum erbjudit Kunden efter av Capitaurum utförd värdering varmed äganderätten till Föremål övergår till Capitaurum.

Om Kunden accepterar värderingen anses transaktionen som avslutad efter att Capitaurum erlagt betalning för Föremål och därmed upphör returrätten att gälla.

För att få en indikation av våra priser se prislistor på Hemsidan.
Capitaurum förbehåller sig rätten att ta ut en avgift på 99 kronor ifall den totala rena guldvikten på Föremål är under 10 gram.
Om Kunden valt att försäkra upp till 25 000 kronor trots att värdet understiger 10 000 kronor förbehåller sig Capitaurum rätten att ta ut en avgift på upp till 199 kronor.
Avgiften är till för att täcka förluster, samt för att kunna bibehålla Capituarums höga guldpris utan värderingskostnader eller prisavdrag.

Capitaurum förbehåller sig rätten att avböja köp av Föremål om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger Capitaurum rätt avböja köp av Föremål om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit i Guldavtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger Capitaurum rätt att avböja köp av Föremål utan angivande av orsak.

5.2 Retur

Returkostnaden är 99 – 299 kronor för varje försäkrad försändelse. Guld skickas alltid som försäkrad försändelse. Returkostnaden är enbart till för att täcka våra egna kostnader. Returtiden uppskattas till ca två veckor på grund av att guldet hanteras via värdedepå.

Capitaurum ansvarar inte för returnerade försändelser som sker på Kundens begäran och om Föremål skadas eller kommer bort har Capitaurum ingen ersättningsskyldighet för sådan förlust. Eftersom returer skickas som försäkrad försändelse via s.k. rekommenderad post/värdebrev kan Kunden dock via Posten erhålla ersättning upp till 50 000 kr.

Äganderätten till outlösta försändelser tillfaller i sin helhet Capitaurum en månad efter att Föremål åter kommit i Capitaurums besittning om inte Kunden dessförinnan gör anspråk på försändelsen. Capitaurum återsänder i sådant fall Föremål försäkrat till Kunden mot en avgift om 99 – 299 kronor per försäkrad försändelse.

Capitaurum förbehåller sig rätten att returnera Föremål till Kunden om denne inte tar del av sin värdering. Föremål kommer returneras mot en kostnad på 349 kr för administrativt arbete samt 99-299 kr per försändelse för returkostnaden, en total kostnad på minst 448 kr. Kunden betalar till postombudet när Föremål kvitteras ut. Detta gäller Kunden som inte tagit del av sin värdering efter upprepade försök från Capitaurum att komma i kontakt med Kunden. Äganderätten till outlösta försändelser enligt detta stycke tillfaller Capitaurum direkt när Föremål åter kommit till Capitaurums besittning.

6. Att köpa Produkt från Capitaurum

Eftersom priset på Produkt fluktuerar med världsmarknadspriset för ädelmetaller, förbehåller vi oss rätten att neka handel med Kunden som annullerat beställning vid tidigare tillfällen. Vidare förebehåller vi oss rätten att annullera order om:

– Betalning ej initierats, bekräftats eller erhållits inom de angivna tidsramarna

– Extraordinära situationer uppstår på ädelmetallmarknaden

– Priser eller lagerstatus eller andra uppgifter angivits felaktigt på grund av datorproblem eller mänsklig faktor

– Leveransproblem från leverantörer uppkommit

Skulle Capitaurum på grund av ovan nämnda problem annullera order kontaktar vi Kunden för att enligt Kundens önskemål antingen komma överens om nya ordervillkor eller ordna med återbetalning av erlagd likvid. Kunden äger rätt till full återbetalning av den likvid som kunden har erlagt för varorna inklusive fraktkostnader. Capitaurum äger rätt att fördröja eller annullera ordrar för kunder som har utestående ej betald order eller postförskott och fakturor för ej uthämtade postförskott.

Capitaurum förbehåller sig rätten att fastställa kundens identitet genom inhämtande av information från offentliga register. Om Capitaurum finner det skäligt har Capitaurum rätt att kontakta kunden för kompletterande uppgifter för kundkännedom och för att kunna fastställa kundens identitet. Capitaurum använder endast uppgifterna internt för kundkännedom samt vid upprättandet av inköpsnota, samt för att uppfylla eventuella lagkrav. I övrigt behandlar Capitaurum personuppgifterna med full konfidentialitet.

Genom att markera ”Jag godkänner Capitaurums allmänna villkor och integritetspolicy.” bekräftar Kunden att denna tagit del av Capitaurums villkor. Capitaurum tillämpar bestämmelserna i Lag (1999:271) om handel med begagnade varor för inköp av ädelmetall.

Meddelande som Capitaurum sänder med brev till kunden skall anses ha nått kunden inom fem bankdagar efter avsändandet. Meddelande som Capitaurum sänder med e-post till kunden skall anses nått kunden inom tre bankdagar efter avsändandet.

Ångerrätt föreligger på alla varor utom vid handel med ädelmetall av investeringskaraktär. Vid handel med ädelmetall av investeringskaraktär föreligger ingen ångerrätt. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 3 kap. 2 § stadgar att ångerrätten inte gäller ”finansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument och priset beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen”. För andra varor än ädelmetall av investeringskaraktär föreligger normal ångerrätt i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). De ädelmetallprodukter Capitaurum saluför på Hemsidan ska betraktas som ädelmetall av investeringskaraktär.

Präglingskvalitet bullionprodukter: Det förekommer generellt ingen ersättningsproduktion hos präglarna om en bullionprodukt överensstämmer viktmässigt med specificerad viktvarians. Detta innebär att små defekter kan förekomma som exempelvis, men inte begränsat till, att myntens fram- och baksida inte är exakt vinklade, att myntens tjocklek kan skilja sig från punkt till punkt, att det kan förekomma små repor, jack eller hack och att det kan förekomma små defekter i designen eller liknande.

6.1 Leverans

Beställningar över 1 000 kr skickas med försäkrad försändelse (normalt rekommenderat brev eller värdepost) hem till kunden, till postutlämningsställe eller till närmsta Posten Företagscenter för att signeras av kunden vid uthämtning. Capitaurum ansvarar för alla försändelser över 1 000 kr samt försändelser under 1 000 kr där kunden valt ”Rekommenderat brev/värdepost/kurir” som fraktalternativ. I det fall fraktbäraren inte försäkrar innehållet har Capitaurum en separat transportförsäkring som täcker risken.

Vid beställningar som ej kan hanteras via värdepostsystemet skickas varorna fullt försäkrat med kurir med krav på signatur för mottagen leverans.

Leverans sker så snabbt som möjligt efter full betalning (normalt inom 3-14 dagar). Vid extraordinära omständigheter som ligger utanför vår påverkan såsom, men inte begränsat till, leveransförseningar från leverantörer, transportförseningar och dylikt förbehåller vi oss rätten att initiera leveransen av varorna inom 60 dagar från orderdatumet. Vi försäkrar alla leveranser från våra leverantörer. I det osannolika fall att varor skadats eller saknas efter transport från våra leverantörer reserverar vi, oavsett tidigare angiven information, rätten att påbörja leverans eller initiera återbetalning av kundens erlagda likvid efter det att skadeärendet är reglerat och avslutat av vårt försäkringsbolag.

Information om utseende på försändelse mejlas till kunden i samband med att försändelse överlämnas till transportör. Om en försändelse är defekt, öppnad eller manipulerad vid leverans skall kunden vägra ta emot försändelsen och omedelbart meddela utlämningsstället eller kuriren som levererade varorna. Skriv därefter ned dina anmärkningar på uthämtningskvittensen samt meddela Capitaurum. Skulle kunden välja att ta emot försändelse trots att den är defekt, öppnad eller manipulerad förbehåller sig Capitaurum rätten att neka försäkring av försändelse.

Vid beställning av en eller flera varor med olika leveranstid levereras varorna vid tidpunkten för den vara med längst leveranstid.

En outlöst förskottsbetald försändelse kvarstår i Capitaurums vård under en tid av sex månader. Om kunden vill göra anspråk på försändelsen skall kunden genom förskottsbetalning ersätta Capitaurum innan försändelsen åter skickas till kund. Outlösta försändelser debiteras med en expeditionsavgift på 300 kr förutom kostnaderna för frakt. Äganderätten till returnerade försändelser övergår till Capitaurum sex månader efter det att försändelsen åter kom i Capitaurums besittning. Capitaurum ansvarar ej för returnerad Produkt i det fall Produkt skadas eller bortkommer.

En outlöst förskottsbetald beställning där Kunden valt att själv hämta upp beställningen kvarstår i Capitaurums vård under en tid av sex månader. Om kunden ej hämtat beställningen efter 30 dagar från det att Capitaurum meddelat Kunden om upphämtning via mejladressen eller telefonnumret som Kunden angett vid beställningstillfället tillkommer en förvaringsavgift på 300 kr och därefter 50 kr per dag som kunden ej hämtat ut sin beställning. Om kunden vill göra anspråk på beställningen skall kunden genom förskottsbetalning ersätta Capitaurum innan beställning får hämtas av Kunden. Äganderätten till ej uthämtade beställningar övergår till Capitaurum sex månader efter det att Capitaurum meddelat Kunden om upphämtning via mejladressen eller telefonnumret som Kunden angett vid beställningstillfället. Efter 30 dagar från det att Capitaurum meddelat Kunden om upphämtning via mejladressen eller telefonnumret som Kunden angett vid beställningstillfället ansvarar Capitaurum ej för Produkt i det fall Produkt skadas eller bortkommer.
6.2 Upphämtning
När Kunden eller Kundens ombud valt att själv hämta sin beställning återkopplar Capitaurum inom 5 arbetsdagar för att komma överens med kunden om tid och plats. I de fall Kunden och Capitaurum kommit överens om upphämtning förbehåller sig Capitaurum rätten att när som helst istället leverera varan med gratis försäkrad frakt.
Leverans sker så snabbt som möjligt efter full betalning (normalt inom 3-14 dagar). Vid extraordinära omständigheter som ligger utanför vår påverkan såsom, men inte begränsat till, leveransförseningar från leverantörer, transportförseningar och dylikt förbehåller vi oss rätten att initiera leveransen av varorna inom 60 dagar från orderdatumet. Vi försäkrar alla leveranser från våra leverantörer. I det osannolika fall att varor skadats eller saknas efter transport från våra leverantörer reserverar vi, oavsett tidigare angiven information, rätten att påbörja leverans eller initiera återbetalning av kundens erlagda likvid efter det att skadeärendet är reglerat och avslutat av vårt försäkringsbolag.

7. Prisgaranti
Capitaurums prisgaranti är till för att kunden alltid ska kunna få bättre pris hos Capitaurum än hos annan svensk aktör med samma verksamhet. Prisgarantin gäller ej om konkurrent har specialerbjudande, rabatter eller andra former av specialkampanjer. För produkter bestående av investeringsguld gäller prisgarantin endast de produkter som Capitaurum säljer på websidan https://capitaurum.se/kopa/guldtackor/ och https://capitaurum.se/kopa/guldmynt/. Prisgarantin gäller enbart för svenska bolag med samma typ av verksamhet och som erbjuder kunden att köpa och sälja med försäkrade försändelser där försäkringen finns garanterad i villkoren. I det fall den konkurrerande verksamheten har avgifter när kunden handlar skall detta dras av från priset innan man jämför priserna. För att nyttja prisgarantin skall kunden innan transaktionen har genomförts påpeka att kunden vill nyttja prisgarantin. Bevisbördan ligger på kunden att kunna uppvisa att man påpekat detta innan transaktionen genomförs.

8. Integritetspolicy

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies och sessionscookies, for att underlätta enskilda användares aktiviteter. Enligt lagen om elektronisk information som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Informationen används för att bestyrka inloggning samt automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användarens återbesök till butiken. Cookies används också för statistisk mätning. Informationsinsamlingen är anonym. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplatsen begränsas.

Capitaurum skyddar sina kunders personliga integritet och behandlar kunduppgifter med full konfidentialitet. I och med Dataskyddsförordningen, som trädde i kraft den 25 maj 2018, önskar Capitaurum informera om hur bolaget hanterar personuppgifter. Capitaurum samlar i sitt affärssystem in de personuppgifter vid kontoregistrering och orderläggning som användaren/kunden tillhandahåller Capitaurum. Följande uppgifter registreras: Namn, e-post, telefonnummer, adress, postnummer, ort, land och personnummer. Capitaurum kan även lagra IP-adress vid beställning för att försvåra bedrägerier och bedrägeriförsök. Capitaurum kan även utföra bakgrundskontroller i de fall kunden väljer upphämtning av produkt för att kontrollera om kunden är kriminellt belastad. Uppgifterna används för att bistå registrerade kontoinnehavare och kunder med information och service. Capitaurum använder också personuppgifter till marknadsföring i form av nyhetsbrev och erbjudanden via e-post eller post. Det går att avregistrera sig från nyhetsbrev och erbjudanden genom att klicka på avregistreringslänken som alla sådana e-postmeddelanden innehar. Capitaurum är måna om sina kunders konfidentialitet och lämnar ej ut eller säljer person- eller adressuppgifter till tredje part med undantag för myndighetsbeslut som enligt lag kräver sådan utlämning. Capitaurum sparar användares/kunders personuppgifter så länge det finns affärsförpliktelser eller krav på förvaringstid enligt lag. Som användare/kund kan du när som helst begära ut vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har alltid rätt att be om ändring angående personuppgift som är felaktig samt har rätt till radering av personuppgift som vi har lagrat om dig under förutsättning att det inte finns legala skyldigheter för oss att lagra uppgiften. Capitaurum IT-system är rigoröst konstruerat för att skydda dina personuppgifter. Endast ett fåtal behöriga anställda personer i beslutande befattning kan hantera personuppgifter. Om du har frågor kring behandlingen eller insamlingen av personuppgifter kan du kontakta Capitaurum AB, Box 5356, 102 49 Stockholm via post eller skicka ett e-postmeddelande till info@capitaurum.se.

9. Allmänt

Kommunikation med Capitaurum eller läsning av material på Capitaurum hemsida skall ej betraktas som investeringsråd.

Värdet på ädelmetall beror på olika ekonomiska faktorer däribland världsmarknadspriset det s.k. spotpriset, efterfrågan, utbud, marknadssentimentet, eventuell brist på ädelmetall och produktionskapacitet m.m.

Försök till bedrägeri polisanmäls.

Capitaurum är måna om sina kunders konfidentialitet och lämnar ej ut eller säljer person- eller adressuppgifter till tredje part förutom vid myndighetsbeslut som vunnit laga kraft och kräver ett tillhandahållande av desamma.

10. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal eller utfästelser från vår sida, och som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall vi befrias från våra förpliktelser från att fullgöra åtaganden i sådana avtal eller utfästelser.